1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Opis projektu Internetowe Centrum Kultury

planaszbj2Wnioskodawcą projektu jest Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Jest ono samorządową instytucją kultury. MCK działa na podstawie statutu uchwalonego uchwałą nr 19/94 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 maja 1994 r. oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123, z późn. zm.). MCK posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej. Celem centrum jest: prowadzenie szeroko pojmowanej, wielokierunkowej – wieloaspektowej działalności kulturalnej, rozbudzanie potrzeb uczestnictwa, jak również tworzenia kultury i sztuki oraz jej uprzystępnianie – upowszechnianie,  stymulowanie - koordynowanie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,  integracja, koordynacja działań kulturotwórczych, zarówno jednostek – indywidualności, jak i środowisk – stowarzyszeń, czy kultur, popularyzacja idei dialogu, partnerstwa, szacunku, demokracji, tolerancji, współpracy, promocja działalności kulturalnej miasta i jego mieszkańców oraz stałe podnoszenie jakości życia kulturalnego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Celem głównym jest:

Wdrożenie innowacyjnych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych zapewniających bezpieczeństwo, wyrównanie dysproporcji w dostępie do szerokopasmowego Internetu oraz umożliwiających teletransmisję wydarzeń kulturalnych organizowanych w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Bibliotece Jagiellońskiej.

Cele szczegółowe to:

  1. Stworzenie publicznych punktów dostępu na terenie trzech miast w celu zmniejszenia zauważalnego zjawiska wykluczenia cyfrowego.
  2. Poprawa bezpieczeństwa obiektów kultury jak i ich otoczenia poprzez wdrożenie nowoczesnych technik monitoringu.
  3. Wdrożenie systemu informatycznego służącego gromadzeniu danych związanych bezpośrednio z przekazywanymi wydarzeniami kulturalnymi.
  4. Poprawa dostępności społeczności województwa świętokrzyskiego i miasta Krakowa do oferty kulturalnej Starachowic, Skarżyska-Kamiennej oraz Ostrowca Świętokrzyskiego.
  5. Wdrożenie nowoczesnych technik informacyjnych wspierających innowacyjność przesyłu informacji.

Stała kooperacja pomiędzy autorami a odbiorcami rozwiązań innowacyjnych, zapewni dogodne warunki do wypracowania i upowszechnienia nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń, lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez każdy z podmiotów. Wspólne przedsięwzięcia grup podmiotów mających na celu przygotowanie wspólnego produktu o charakterze innowacyjnym i wprowadzenie go na rynek pozwoli wzmocnić powiązania pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Współpraca pomiędzy w/w podmiotami przyczyni się do łatwiejszego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń, lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, a także zmniejszenia kosztów działalności dzięki wykorzystaniu wspólnej infrastruktury. Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez działania zmierzające do zapewnienia powszechnego dostępu do usług elektronicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych dąży do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Województwa.

Projekt planowany do realizacji będzie realizowany na terenie trzech gmin: Skarżyska-Kamiennej, Starachowic oraz Ostrowca Świętokrzyskiego. Jego zasięg obejmie także Bibliotekę Jagiellońską, do której i z której będą transmitowane organizowane wideo konferencje oraz spotkania za sławnymi osobistościami świata kultury i nauki. Obecnie żadne z miast nie posiada sprzętu, który umożliwiałby realizację zakresu zaplanowanego w ramach niniejszego projektu. Jest to projekt innowacyjny na skalę regionalną. Biblioteka Jagiellońska również obecnie nie prowadzi wideokonferencji, zatem uczestnictwo w wymianie takich wydarzeń za pomocą innowacyjnych rozwiązań informatycznych będzie także nowym doświadczeniem tej instytucji.

Projekt skierowany jest do szerokiej grupy docelowej o zdywersyfikowanych zainteresowaniach. Przede wszystkim odbiorcami będą miłośnicy szeroko rozumianej kultury i sztuki, która będzie prezentowana w przedmiotowym projekcie za pomocą transmitowanych wydarzeń kulturalnych odbywających się w trzech miastach i Bibliotece Jagiellońskiej. Wśród odbiorców wyróżnia się także osoby będące hobbystami dziedzictwa kulturowego, tradycji kulturowych ściśle związanych z regionem świętokrzyskim, miłośników zróżnicowanych dziedzin kultury, mieszkańców przedmiotowych gmin i okolicznych województw.

 planaszbj